• laixy@hust.edu.cn
  • 027-87543130
Office Structure

Sep 9, 2021

Office StructureBranch

Address

TEL

Work Scope

Member

School Office

N3-305

027-87543130

Human Resources, Finance, Labor Unit Affairs

ZHAO Liqiu, SONG Zhifeng, LI Wenqin

Undergraduate Office

N3-306

027-87543230

Undergraduate Education

CHEN Hong, GAO Fei

Postgraduate Office

N3-307

027-87540131

Postgraduate Education

WANG Hongyan, TU Sha

International Affairs

               Office

N3-305

027-87543130

International Affairs, International Student Affairs

LAI Xiangyu

Research Office

N3-307

027-87542068

Scientific Research

ZHANG Huilan, XU Weiwei, CHEN Yang

Student Affairs Office

N3-310

027-87541470

Student Affairs

LIANG Haowei, CHENG Yang, WANG Zhao, WANG Zeyun, WANG Zenan, CHEN Puyun, HE Congwei

Experiment Training Center


027-87543830

Science Experiment Design and Training Courses

ZHENG Nanyan, XIANG Xin, HUANG Wei, WU Jisheng, LIAO Jinyan, ZHENG Dingfu, ZHANG Zhixiong, LIU Ting, XU Wenhui, MOU Qi


Staff ContactsCopyright © School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology. All rights reserved.

South Building 1, HUST, Luoyu Road 1037, Wuhan, Hubei, 430074